Algemene voorwaarden Petersen Dienstverlening V.O.F.

Artikel 1 - Definities
1.1 Aanbod: elk aanbod door Petersen Dienstverlening V.O.F. aan Opdrachtgever;
1.2 Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen;
1.3 Dag: kalenderdag;
1.4 Medewerker(s): personen die in dienst zijn van Petersen Dienstverlening V.O.F. alsmede de door
Petersen Dienstverlening V.O.F. ingeschakelde hulppersonen;
1.5 Opdrachtgever: de partij met wie Petersen Dienstverlening V.O.F. onderhandelt over de
totstandkoming van de Overeenkomst en/of met wie Petersen Dienstverlening V.O.F. de
Overeenkomst sluit;
1.6 Opdrachtnemer: Petersen Dienstverlening V.O.F. met als vestigingsadres Hamburgerweg 47, 3851 EG
te Ermelo, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 74538799;
1.7Dienst: alle door Petersen Dienstverlening V.O.F. aangeboden diensten aan Opdrachtgever die het
onderwerp zijn van een Aanbod, Overeenkomst of andere rechtshandeling. Hieronder wordt onder
meer verstaan de levering van zaken en/of diensten, het uitvoeren van werkzaamheden en daarmee
verband houdende activiteiten;
1.8 Levertermijn; de door Petersen Dienstverlening V.O.F. opgegeven indicatieve termijn, voor het
volbrengen van de Dienst of een deel daarvan, aan Opdrachtgever;
1.9 Overeenkomst: een overeenkomst die tussen Petersen Dienstverlening V.O.F. en Opdrachtgever wordt
gesloten inclusief de eventueel na de totstandkoming overeengekomen wijzigingen(en), en het
overeengekomen meer- en/of minderwerk;
1.10Partij (-en): Opdrachtgever of Petersen Dienstverlening V.O.F.. Wanneer het begrip in meervoudsvorm
wordt gebruikt worden Opdrachtgever en Opdrachtnemer bedoelt;
1.11Regieprijs: de Opdrachtgever ontvangt een vergoeding voor de werkelijk gemaakte uitvoeringskosten
(waaronder arbeidskosten en materiaal), verhoogd met 10% opslag voor winst en algemene kosten.
Indien de Opdrachtnemer een richtprijs aan Opdrachtgever heeft verstrekt, mag de richtprijs niet met
meer dan 10% worden overschreden;
1.12Stelpost: een in de offerte en/of de Overeenkomst genoemd geschat geldbedrag voor de aanschaf van
bepaalde zaken en/of de verwerking daarvan, en/of het (doen) uitvoeren van werkzaamheden waarvan
de precieze omvang niet reeds is vast te stellen. Bij Stelposten wordt afgerekend op basis van
daadwerkelijk bestede (arbeids)kosten, vermeerderd met een opslag van 10% voor de Opdrachtnemer.


Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen van Opdrachtnemer en/of
alle met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor het geval de Opdrachtgever verwijst naar haar eigen
voorwaarden en die voorwaarden van toepassing verklaart, dan komen Partijen middels
aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer nadrukkelijk overeen
dat Opdrachtnemer niet gebonden is aan die voorwaarden van Opdrachtgever.
2.3 Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst, wordt de tekst van deze Algemene
Voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is,
zal Opdrachtnemer voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de
Algemene Voorwaarden bij Opdrachtnemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de
Opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos per e-mail worden toegezonden.
2.4 De Algemene Voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite
https://www.glaszettersbedrijfpetersen.nl/algeme-voorwaarden.

2.5 Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd wijzigingen in, dan wel aanvullingen op deze Algemene
Voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen verder van toepassing
zijn. De wijziging wordt gecommuniceerd middels e-mail aan Opdrachtgever.
2.6 Deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van een ieder die door Opdrachtnemer
wordt ingeschakeld, en een ieder voor wiens handelen of nalaten Opdrachtnemer aansprakelijk is
of kan zijn.
2.7 Slechts personen die daartoe volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bevoegd
zijn, zijn bevoegd rechtshandelingen te verrichten namens Opdrachtnemer. Rechtshandelingen
verricht door andere dan daartoe bevoegde personen, kunnen slechts tegen Opdrachtnemer en
derden worden ingeroepen indien Opdrachtnemer deze schriftelijk heeft bekrachtigd.
2.7 Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.


Artikel 3 - Aanbod
3.1 Een Aanbod door Opdrachtnemer geschiedt geheel vrijblijvend. De in het Aanbod opgenomen
prijsberekeningen en voorwaarden gelden uitsluitend voor de opgegeven werkzaamheden,
diensten en/of zaken. Wanneer een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder andere
voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld. Indien een Aanbod wordt
gedaan door Opdrachtnemer aan een (potentiele) Opdrachtgever via een website van een derde
niet behorende tot Opdrachtnemer (bemiddelingswebsites, verzamelwebsites en dergelijke) dan
brengt Opdrachtnemer een toeslag in rekening van € 35,-- exclusief btw.
3.2 Indien een Aanbod van Opdrachtnemer (mede) gebaseerd is op informatie die door Opdrachtgever
is verstrekt, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de volledigheid en de nauwkeurigheid van de
informatie. De gevolgen van het geven van onvolledige en/of onnauwkeurige informatie,
waaronder mede wordt begrepen informatie niet overeenkomend met de werkelijkheid, komt
voor rekening en risico van Opdrachtgever. De Opdrachtgever is dus zelf verantwoordelijk voor
een juiste opgave van de afmetingen van het glas tenzij de Opdrachtnemer in opdracht van
Opdrachtgever zelf de afmetingen opneemt.
3.3 Alle bij het Aanbod verstrekte informatie, illustraties, tekeningen, gegevens, gewichten, kleuren,
specificaties, en/of andere kenmerken gelden steeds bij benadering. Afwijkingen van de
werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
3.4 In het Aanbod wordt geen rekening gehouden met de daadwerkelijke levertermijnen door
toeleveranciers van Opdrachtnemer. Iedere toeleverancier hanteert eigen levertermijnen. De
opgegeven levertermijnen zijn immer onder voorbehoud van tijdige levering van de
desbetreffende toeleverancier.
3.5 Opdrachtnemer kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien de Opdrachtgever had
behoren te begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
verschrijving bevatte.
3.6 Bij aanvaarding van een vrijblijvend Aanbod door Opdrachtgever, behoudt Opdrachtnemer zich
het recht voor het Aanbod binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of
daarvan af te wijken.
3.7 Mondelinge toezeggingen verbinden Opdrachtnemer slechts nadat deze uitdrukkelijk en
schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd.
3.8 Een samengesteld Aanbod verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van
het Aanbod tegen een overeenkomstig deel van de in het Aanbod opgegeven prijs.
.


Artikel 4 - Overeenkomst
4.1 De Overeenkomst wordt eerst bindend voor Opdrachtnemer door haar schriftelijke bevestiging.
Indien een Aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard binnen de termijn voor aanvaarding zoals
vermeld in het Aanbod, dan komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat Opdrachtgever
het Aanbod aanvaard.

4.2 Voor zover de aanvaarding door Opdrachtgever van een door Opdrachtnemer gedaan Aanbod op
enig punt afwijkt van het Aanbod, dan komt er pas een Overeenkomst tot stand op het moment
dat Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de
Overeenkomst bevestigt.
4.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de aanvaarding van
een door haar gedaan Aanbod niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder aanvullende
en/of gewijzigde voorwaarde(n) waaronder het vragen van een aanbetaling of volledige
vooruitbetaling.
4.4 Opdrachtnemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Opdrachtgever aan
zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn
voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Opdrachtnemer op grond van dit
onderzoek gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, kan Opdrachtnemer een
aanvraag weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden
waaronder bijvoorbeeld het door Opdrachtgever verstrekken van zekerheden ter zake van de
tijdige voldoening van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. Over gestelde c.q.
verstrekte zekerheden door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, wordt door Opdrachtnemer geen
rente vergoed.
4.4 Indien de communicatie uitsluitend mondeling verliep, dan komt de Overeenkomst toch tot stand
op het moment dat Opdrachtnemer daadwerkelijk met de uitvoering van de Overeenkomst begint
of opdracht daartoe geeft aan derden. In dit geval wordt de factuur geacht de inhoud van de
Overeenkomst volledig en correct weer te geven.
4.5 Het risico van vergissingen en / of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen is geheel
voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
4.6 De Dienst zal worden geleverd zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, met dien verstande dat
door Opdrachtnemer aangebrachte geringe of kleine wijzigingen die geen afbreuk doen aan de
kwaliteit van de Dienst zijn toegestaan.
4.7 Opdrachtnemer is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst.


Artikel 5 - Prijzen
5.1 De opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere van
overheidswege opgelegde heffingen. Indien de Opdrachtgever een consument is wordt de btw
vermeld in het Aanbod.
5.2 Prijsverhogingen die het gevolg zijn van wettelijke regelingen, besluiten, beschikkingen of
bepalingen zullen per direct en onverkort door Opdrachtnemer mogen worden doorbelast aan
de Opdrachtgever.
5.3 Alle aanbiedingen en gesloten Overeenkomsten zijn overeenkomstig het kostenniveau voor lonen,
sociale lasten, en materiaalprijzen ten tijde van de aanbieding of Overeenkomst. Indien na het
sluiten van de Overeenkomst zich kostenverhogende omstandigheden voordoen, zonder dat zulks
aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend, is Opdrachtnemer gerechtigd de kostenverhoging
door te berekenen aan Opdrachtgever en is Opdrachtgever gehouden de kostenverhoging aan
Opdrachtnemer te voldoen tenzij de Opdrachtgever de overeenkomst binnen tien (10) dagen na
de mededeling van de prijsverhoging door Opdrachtnemer annuleert. Als peildatum voor
verrekening wordt aangemerkt de datum van Aanbieding.
5.4 Opdrachtnemer is eveneens gerechtigd om een kostenverhoging die het gevolg is van door de
Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
5.5 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en
zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.


Artikel 6 – Verplichtingen en aansprakelijkheid Opdrachtgever

6.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante en essentiële informatie tijdig
en naar waarheid verstrekken aan Opdrachtnemer die nodig is voor opzet, uitvoering en afronding
van de Overeenkomst. Opdrachtgever staat in voor en draagt het (financiële) risico van de
juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte informatie, ook
indien deze van derden afkomstig is.
6.2 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst de noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet
overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien
Opdrachtgever op andere wijze niet aan haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is
Opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.
6.3 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Opdrachtnemer tijdig kan beschikken over:
a. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen;
b. de werkplek waar de Dienst dient te worden uitgevoerd. Tevens dient de werkplek voor
Opdrachtnemer en/of haar Medewerkers minimaal 4 werkdagen per werkweek
beschikbaar te zijn van 07:00 tot 17:00;
c. voldoende aansluitingsmogelijkheden en voldoende capaciteit voor elektrische machines,
verlichting, verwarming, gas, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde
energie.

6.4 Opdrachtgever is voorts zelf verantwoordelijk voor het (tijdelijk) verwijderen van raambekleding,
zoals bijvoorbeeld gordijnen, rolluiken, en/of andere materialen voor alsook tegen het raam.
Daarnaast dient de Opdrachtgever verplicht er voor te zorgen dat er in een straal van 1 meter
rondom de plek daar waar de Dienst dient te worden verricht volledig vrij is van zaken, zoals onder
andere bedden, banken, bureaus, tafels, kasten, spullen etc.
6.5 Indien de Opdrachtgever het nalaat om te voldoen aan hetgeen is gesteld in artikel 6.4 dan is de
Opdrachtnemer gerechtigd maar niet verplicht om de zaken zelf (tijdelijk) te verwijderen. Indien
Opdrachtnemer overgaat tot verwijdering dan zijn de daaraan verbonden kosten, waaronder
onder andere arbeidskosten, voor rekening van Opdrachtgever en is Opdrachtgever gehouden
deze kosten direct aan Opdrachtnemer te betalen.
6.6 Indien Opdrachtgever het nalaat om te voldoen aan het gestelde in artikel 6.4 dan komt dit voor
rekening en risico van Opdrachtgever. Eventuele schade aan de zaken en/of eigendommen van
Opdrachtgever komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.
6.7 De Opdrachtgever verplicht zich om alle zaken die op grond van de Overeenkomst moeten worden
geleverd in ontvangst te nemen zodra deze aan hem ter beschikking worden gesteld en te zorgen
voor adequate en veilige opslag van de zaken. Hetgeen is bepaald in artikel 14 is op
overeenkomstige wijze van toepassing.
6.8 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan zaken die zich bevinden daar waar de zaken
worden opgeslagen op aanwijzing van Opdrachtgever en/of waar de Dienst door Opdrachtnemer
wordt verricht. Onder schade wordt onder andere verstaan diefstal, beschadiging en verlies.
6.9 Indien Opdrachtgever zelf zorg dient te dragen voor levering van bepaalde zaken, materialen en
gegevens en/of uitvoering van werkzaamheden is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit
voortvloeiende vertragingskosten indien dit niet tijdig of niet norm conform geschiedt. Deze extra
kosten worden volgens de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer bij Opdrachtgever in
rekening gebracht.
6.10 Indien Opdrachtgever zelf zorg dient te dragen voor levering van bepaalde zaken, materialen en
gegevens en/of uitvoering van is Opdrachtgever aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg
van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
6.11 Indien Opdrachtgever bepaalde werkwijzen, tekeningen, orders, aanwijzingen, constructies,
materialen en/of zaken voorschrijft en/of zelf aandraagt, draagt Opdrachtgever hiervoor de
volledige verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid.


Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtnemer - Uitvoering van Overeenkomst - Termijnen

7.1 Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst de zorg van een goed
opdrachtnemer in acht en zal de Overeenkomst naar beste wetenschap en kunde uitvoeren.
7.2 Opdrachtnemer verplicht zich om de Opdrachtgever schriftelijk te informeren en te waarschuwen,
indien de vraagspecificatie, de informatie, gegevens of zaken die de Opdrachtgever ter beschikking
stelt of de aanwijzingen dan wel wijzigingen die de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer opdraagt
klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten, onvolkomen zijn of gebreken vertonen alvorens de Dienst
(verder) te leveren. Het gestelde in dit lid geldt alleen voor zover Opdrachtnemer deze kende of
redelijkerwijs behoorde te kennen.
7.3 Alle zaken die door Opdrachtnemer worden gebruikt, moeten van goede hoedanigheid zijn,
geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.
7.4 De overeengekomen of opgegeven (Op)Levertermijn is immer indicatief en dus nimmer een fatale
termijn tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
7.5 Indien een (Op)Levertermijn is overeengekomen, gaat deze termijn in op de Werkdag volgend op
de Dag waarop alle in verband met de uitvoering van de Overeenkomst naar het oordeel van
Opdrachtnemer noodzakelijke informatie, zaken en gegevens in het juiste formaat door
Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en aan de overige noodzakelijke formaliteiten is voldaan
waaronder mede wordt verstaan een overeengekomen vooruitbetaling, en voor zover in verband
met het uitvoeren van de Overeenkomst op een door Opdrachtgever aan te wijzen werkplek dient
te worden gewerkt, dit/deze daartoe naar het oordeel van Opdrachtnemer in gereedheid is/zijn
gebracht en Opdrachtnemer daar onbelemmerd toegang toe heeft of aan haar ter beschikking
is/zijn gesteld. De (Op)Levertermijn is gebaseerd op ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst
of het doen van een Aanbod geldende omstandigheden en tijdige levering van zaken door derden.
7.6 Wijziging(en) van de Overeenkomst en/of van de omstandigheden, meer- dan wel minder werk,
overmacht, uitbreiding of inperking, opschorting, verzuim, vertraging in leverantie van zaken door
toeleveranciers, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen
(Op)Levertermijn door Opdrachtnemer wordt overschreden. Opdrachtnemer heeft in al deze
gevallen het recht om de (Op)levertermijn te verlengen naar redelijkheid en billijkheid.
Opdrachtgever stemt hier mee in.
7.7 Bij overschrijding van een tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen fatale
(op)Levertermijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.
Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering aan
de Overeenkomst te geven.
7.8 Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer niet binnen de overeengekomen
(Op)Levertermijn, niet zijnde een fatale (Op)Levertermijn, kan plaatsvinden of plaatsvindt, zal
Opdrachtnemer de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk de (Op)Levertermijn opgeven, waarbinnen
de Overeenkomst wordt opgeleverd.
7.9 Overschrijding van de overeengekomen al dan niet fatale (Op)Levertermijn door welke oorzaak
ook ontstaan, geeft aan Opdrachtgever geen recht op indirecte en/of directe schadevergoeding
noch vergoeding van enigerlei andere kosten.
7.10 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Dienst ter zake de volgende fase op te
schorten totdat Opdrachtgever haar (betalings)verplichtingen conform voorgaande fase volledig
heeft voldaan, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt.


Artikel 8 - Wijziging in of aanvulling op de Overeenkomst
8.1 De Dienst omvat enkel de in de Overeenkomst gespecificeerde werkzaamheden en zaken.
8.2 Door Opdrachtgever na het tot stand komen van de Overeenkomst alsnog verlangde wijzigingen
en/of aanvullingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en
schriftelijk aan Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht.
8.3 Indien Partijen overeenstemming hebben bereikt over een bepaalde wijziging, meer- dan wel
minderwerk, uitbreiding of inperking van de Overeenkomst, zal Opdrachtnemer de wijziging aan

Opdrachtgever schriftelijk bevestigen. Uit deze schriftelijke bevestiging zal in ieder geval blijken
wat de inhoudelijke, financiële en tijdsmatige consequenties van de wijziging zijn.
8.4 Alle kosten die gepaard gaan met het wijzigen van de Overeenkomst, worden door Opdrachtgever
aan Opdrachtnemer vergoed, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: ingekochte materialen
en/of diensten, berekeningen, tekeningen, ingeschakelde hulppersonen, annuleringskosten etc.
8.5 Indien Opdrachtnemer voor het overige meent dat sprake is van meerwerk, al dan niet door
onvoorziene omstandigheden, zal Opdrachtnemer daarvan zo spoedig mogelijk (schriftelijk)
mededeling doen aan de Opdrachtgever tenzij onmiddellijk handelen is vereist. Opdrachtnemer
zal de Opdrachtgever een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van
de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede van de aan het meerwerk verbonden kosten.
8.6 Indien de Opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na de ontvangst van de in lid 5 bedoelde
mededeling van Opdrachtnemer schriftelijk heeft laten weten bezwaar te hebben tegen het
meerwerk, wordt Opdrachtgever geacht dit meerwerk te hebben aanvaard en is Opdrachtgever
verplicht de daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden.
Opdrachtgever is te allen tijde gehouden om de kosten verbonden aan het onmiddellijk handelen
zoals gesteld in lid 5, aan de Opdrachtgever te vergoeden. Opdrachtnemer is bij overeengekomen
meerwerk bevoegd 25% van de hieraan verbonden kosten als voorschotbedrag in rekening te
brengen bij Opdrachtgever. De prijs voor het (resterende) meerwerk wordt aan Opdrachtgever in
rekening gebracht bij gereedkomen van het meerwerk. Opdrachtgever is verplicht deze kosten
binnen 14 dagen na factuurdatum aan Opdrachtnemer te betalen.
8.7 Indien een wijziging van de Overeenkomst schriftelijk is overeengekomen is de Opdrachtgever
tevens verplicht aan Opdrachtnemer de overeengekomen prijs voor het tot het moment van
wijzigen reeds door Opdrachtnemer geleverde, te vergoeden.
8.8 Opdrachtnemer heeft het recht om van eerder overeengekomen (op)levertijden en doorlooptijden
af te wijken voor zover als dat volgens Opdrachtnemer nodig is om de verplichtingen
voortvloeiende uit de gewijzigde Overeenkomst na te kunnen komen.
8.9 Indien de uitvoering van de Dienst niet meer mogelijk is omdat de zaak waarop of waaraan de
Dienst dient te worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan Opdrachtnemer
kan worden toegerekend, is Opdrachtgever verplicht om aan Opdrachtnemer de overeengekomen
prijs voor het tot het moment van tenietgaan c.q. verloren gaan reeds door Opdrachtnemer
geleverde, te vergoeden alsmede de annuleringskosten en de overige kosten die de
Opdrachtnemer met het oog op de uitvoering van de Dienst heeft gemaakt.
8.10 Er is tevens sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige
gegevens door Opdrachtgever, Opdrachtnemer de geplande werkzaamheden opnieuw moet
organiseren. Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten voor meerwerk aan Opdrachtgever in
rekening te brengen op basis van de ten tijde van de (op)levering geldende tarieven voor de
gewerkte uren en gebruikte materialen.


Artikel 9 – Beëindiging van de Overeenkomst
9.1 Beëindiging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever op grond van artikel 7:764 BW is niet
mogelijk.
9.2 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn aan de ontbinding van de Overeenkomst kosten
verbonden. De Opdrachtgever is bij ontbinding van de Overeenkomst het overeengekomen bedrag
verschuldigd vermeerderd met de door de beëindiging verbonden kosten verminderd met het niet
geleverde en de niet gemaakte kosten. De winstderving wordt derhalve immer aan Opdrachtnemer
vergoed.
9.3 Voor alleen de consument Opdrachtgever geldt in afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 9.1
dat bij bestellingen van standaard producten (dus niet op maat gemaakt) de Opdrachtgever het
recht heeft de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. De
bestelling dient na annuleren binnen uiterlijk 14 dagen bij de Opdrachtnemer retour zijn
ontvangen. De Opdrachtgever krijgt het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten

gecrediteerd indien de bestelling in de originele staat en verpakking binnen de aangegeven termijn
door Opdrachtnemer is ontvangen. De kosten voor retour zijn voor rekening van de
Opdrachtgever.
9.4 Voor op maat gemaakte zaken geldt artikel 9.3. niet. Deze zaken worden niet door de
Opdrachtnemer retour genomen.


Artikel 10 - Betaling
10.1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 Dagen na factuurdatum. De op
de bankafschriften van Opdrachtnemer aangegeven valutadag waarop een betaling is ontvangen
geldt als de dag waarop de betaling is geschied.
10.2 Opdrachtnemer heeft het recht de productie of levering van de door Opdrachtgever bestelde
goederen niet eerder te laten aanvangen dan het moment waarop de door Opdrachtnemer aan
Opdrachtgever toegezonden facturen zijn voldaan.
10.3 Vorderingen worden geacht niet te zijn betaald, totdat Opdrachtgever de betaling ervan heeft
aangetoond.
10.4 Een bezwaar met betrekking tot een factuur dient binnen 7 Dagen na factuurdatum
schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden. De betalingstermijn wordt door een schriftelijk kenbaar
gemaakt bezwaar niet opgeschort. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de
factuur geacht te zijn aanvaard.
10.5 Opdrachtgever is niet bevoegd op de prijs enig bedrag middels verrekening wegens korting of
wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
10.6 Bij niet tijdige betaling door Opdrachtgever, is de Opdrachtgever van rechtswege in
verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is.
Bij niet tijdige betaling door de consument Opdrachtgever, is de Opdrachtgever nadat de
Opdrachtgever door Opdrachtnemer is gewezen op de te late betaling en de Opdrachtnemer de
Opdrachtgever een termijn van 14 Dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te
voldoen, van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie
en ingebrekestelling nodig is.
10.7 Iedere betaling van Opdrachtgever strekt – indien van toepassing – in de eerste plaats ter
voldoening van de door hem verschuldigde rente, incassokosten en administratiekosten
aan Opdrachtnemer en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde
van ouderdom.
10.8 Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal Opdrachtnemer de
opeisbare hoofdsom vermeerderen met de wettelijke handelsrente per maand, een gedeelte van
een maand voor een hele berekend, te berekenen vanaf de initiële vervaldatum tot aan de Dag van
algehele voldoening. In geval de Opdrachtnemer een consument geldt de wettelijke rente.
10.9 Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, en Opdrachtnemer
genoodzaakt wordt incassowerkzaamheden te verrichten teneinde betaling van de openstaande
declaratie af te dwingen, dan is Opdrachtnemer eveneens gerechtigd om alle werkelijk te maken
kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso aan de Opdrachtgever door te berekenen
De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over openstaande bedragen met een
minimum van € 150,=. Indien de Opdrachtgever een consument is bedragen de buitengerechtelijke
incassokosten 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende €
2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 50,=.
10.10 Reclames, klachten of gemelde gebreken ontslaat Opdrachtgever niet van haar
betalingsverplichtingen.


Artikel 11 - Levering van zaken
11.1 Partijen vermelden in de overeenkomst of de zaken door Opdrachtnemer worden bezorgd of dat
de zaken door de Opdrachtnemer worden afgehaald. Bij afhalen is transport volledig voor eigen

risico van de Opdrachtgever en is Opdrachtgever verplicht het gehele orderbedrag vooraf te
voldoen of bij afhalen.
11.2 Indien tussen Partijen is overeengekomen dat Opdrachtnemer voor de levering van de zaken dient
zorg te dragen levert Opdrachtnemer de zaken op het adres van Opdrachtgever op de begane
grond. Het transport c.q. de verzending zal door Opdrachtnemer of een ingeschakelde derde plaats
vinden. Opdrachtgever dient de verzendinstructies direct bij het sluiten van de Overeenkomst aan
Opdrachtnemer te doen toekomen. Opdrachtnemer heeft aan haar leveringsplicht voldaan door
de zaken aan Opdrachtgever aan te bieden. De zaken worden geacht te zijn aangeboden doordat
de ingeschakelde derde de zaken aanbiedt op het door Opdrachtgever aangegeven adres.
Gebreken dienen terstond aan de transporteur te worden gemeld en op de vrachtbrief dienen te
worden vermeld. Het rapport van de transporteur die de levering heeft verzorgd, vormt het
volledige bewijs van aanbod tot levering.
11.3 Indien niemand aanwezig is op het afleveradres kunnen de zaken toch worden afgeleverd, indien
de Opdrachtgever hier vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Eventuele gebreken
dienen schriftelijk binnen 24 uur gemeld te worden
11.2 Indien Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of
instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, of indien Opdrachtgever nalatig is om de zaken in
ontvangst te nemen of op te halen om wat voor reden ook, is Opdrachtnemer gerechtigd de zaken
op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever. In dat geval is Opdrachtgever verplicht
stockingfee aan Opdrachtnemer te betalen ter hoogte van 15% van de totale som van de door
Opdrachtgever bestelde zaken per week, waarbij en gedeelte van een week als hele week gerekend
wordt, alsook de kosten voor het retourtransport. De kosten voor opnieuw leveren worden tevens
bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
11.3 Als de Opdrachtgever na het verstrijken van 30 Dagen na levering de zaken nog altijd niet heeft
opgehaald, en/of niet ontvangst heeft genomen, is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst
te ontbinden en is de Opdrachtgever naast de annuleringskosten ook de stockingfee kosten, de
verzendkosten en daaraan gerelateerde kosten aan Opdrachtnemer verschuldigd.
11.4 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op Opdrachtgever op het
moment waarop de zaken aan Opdrachtgever dan wel door haar/hem ingeschakelde derden
worden geleverd.
11.5 Verpakkingsmateriaal zal door Opdrachtnemer niet worden teruggenomen. Opdrachtgever dient
zelf voor de afvoer van verpakkingsmateriaal zorg te dragen.


Artikel 12 - (Op)levering van de uitgevoerde werkzaamheden
12.1 Tijdig vóór de dag waarop de uitgevoerde werkzaamheden voltooid zijn, nodigt Opdrachtnemer
Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) uit om tot opneming van de uitgevoerde werkzaamheden
over te gaan. De opneming dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 Dagen na voltooiing
van de uitgevoerde werkzaamheden en de schriftelijke mededeling van Opdrachtnemer dat de
uitgevoerde werkzaamheden zijn voltooid plaats te vinden. De opneming geschiedt door
Opdrachtgever in aanwezigheid van Opdrachtnemer of een daartoe aangewezen
vertegenwoordiger, door gebruikmaking van een proces verbaal van oplevering, en strekt er toe te
constateren of Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan.
12.2 De uitgevoerde werkzaamheden wordt als opgeleverd beschouwd indien:
a. Opdrachtnemer aan Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) heeft medegedeeld dat de
uitgevoerde werkzaamheden klaar zijn om te worden opgeleverd en de Opdrachtgever de
uitgevoerde werkzaamheden (bij voorkeur schriftelijk) heeft goedgekeurd;
b. Opdrachtnemer aan Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) heeft medegedeeld dat de
uitgevoerde werkzaamheden klaar zijn om te worden opgeleverd en Opdrachtgever de
uitgevoerde werkzaamheden niet binnen een termijn van 7 dagen heeft gekeurd;
c. Opdrachtgever (vroegtijdig) de uitgevoerde werkzaamheden al dan niet na oplevering in gebruik
heeft genomen.

Na (op)levering is het (op)geleverde voor rekening en risico van Opdrachtgever en is
Opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen, beschadigingen en/of gebreken die
de Opdrachtgever op het tijdstip van (Op)Levering redelijkerwijs had moeten ontdekken.
12.3 Indien de uitgevoerde werkzaamheden door Opdrachtgever wordt afgekeurd, dient
Opdrachtgever Opdrachtnemer de gelegenheid te geven om eventuele geconstateerde gebreken
binnen een redelijke termijn te verhelpen. De uitgevoerde werkzaamheden wordt alleen dan als
niet (op)geleverd beschouwd indien de geconstateerde gebreken aan ingebruikname in de weg
staan.

12.4 Indien de uitgevoerde werkzaamheden in fasen en/of onderdelen worden geleverd, doet de niet-
acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel niets af aan de acceptatie van een eerdere fase

en/of een ander onderdeel.


Artikel 13 – Klachten en gebreken
13.1 Na (op)levering is het (op)geleverde voor rekening en risico van Opdrachtgever en is
Opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen, beschadigingen en/of gebreken die
de Opdrachtgever op het tijdstip van (op)Levering redelijkerwijs had moeten ontdekken.
13.2 Opdrachtgever dient het geleverde
i) uiterlijk bij levering direct te controleren op relevante en waarneembare gebreken en dit
terstond schriftelijk te melden op straffe van verval van recht tot reclame .
ii) reclames over (verborgen) gebreken die de Opdrachtgever niet redelijkerwijs had kunnen
ontdekken op het tijdstip van (op)levering dienen door de Opdrachtgever uiterlijk binnen 7 Dagen
na ontdekking schriftelijk per aangetekend schrijven te worden gemeld aan Opdrachtnemer.
De reclame dient in alle gevallen een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving vergezeld van
beeldmateriaal van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te
reageren.
13.3 Opdrachtnemer verplicht zich om de bij (Op)Levering schriftelijk geconstateerde en erkende
tekortkomingen c.q. gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen en/of voor vervanging
zorg te dragen.
13.4 De door Opdrachtgever schriftelijk geconstateerde gebreken en/of tekortkomingen die het gevolg
zijn van de aard, kenmerken c.q. specificatie van de gebruikte materialen c.q. zaken komen niet
voor rekening en risico van Opdrachtnemer en worden door Opdrachtnemer derhalve niet hersteld
en/of vervangen. Hetzelfde geldt voor gebreken en/of tekortkomingen die de duurzaamheid en de
functionaliteit niet negatief beïnvloedt en/of voortkomen uit en inherent zijn aan de toepassing
van dergelijke constructies, materialen c.q. zaken. Een geconstateerd gebrek en/of tekortkoming
wordt beoordeeld aan de hand van de voorschriften en kwaliteitseisen zoals die op het moment
van het sluiten van de Overeenkomst golden.
13.5 Geen enkel recht op reclame bestaat indien:
i) het (op)geleverde of een deel daarvan, aan omstandigheden zijn blootgesteld die mogelijk de
kwaliteit van het (op)geleverde kan beïnvloeden;
ii) het (op)geleverde of een deel daarvan anderszins onzorgvuldig of ondeskundig wordt verwerkt,
behandeld, opgeslagen en/of gebruikt en/of niet wordt gebruikt en/of behandeld conform de
specificaties c.q. de instructies van Opdrachtnemer of derden en/of conform hetgeen is
overeengekomen in de Overeenkomst;
iii) de zaken reeds zijn vermengd, verwerkt in andere (bouw)werken.
13.6 Indien Opdrachtgever niet tijdig reclameert, vloeit er voor Opdrachtnemer uit een dergelijke
reclame van Opdrachtgever geen enkele verplichting voort.
13.7 Na ontvangst van de reclame stelt Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk een onderzoek in naar de
gegrondheid daarvan. De Opdrachtgever dient Opdrachtnemer bij dit onderzoek behulpzaam te
zijn op straffe van verval van recht.
13.8 In geval van een gerechtvaardigde reclame zal Opdrachtnemer de keuze hebben om:
(i) de zaken te repareren of te vervangen;

(ii) de reclame te (doen) verhelpen;
(iii) een redelijke vermindering van de prijs te crediteren.
Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting zoals omschreven bij punt (i t/m iii), zijn voor
rekening van Opdrachtgever. Voor gerepareerde respectievelijk vervangende (onder)delen of
werkzaamheden geldt geen nieuwe garantietermijn maar de lopende garantietermijn.
13.9 Opdrachtgever zal geen aanspraken jegens Opdrachtnemer kunnen doen gelden indien zij ter zake
van de betreffende gebreken tevens rechtstreeks jegens de producent en/of fabrikant aanspraken
kan doen gelden.
13.10 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen, verstrekt
Opdrachtnemer voor door Opdrachtnemer geleverde zaken geen andere garantie dan de garantie
die derden op de desbetreffende zaken (aan Opdrachtnemer) verstrekken.


Artikel 14 - Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid
14.1 Indien de Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen)
jegens Opdrachtnemer niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is Opdrachtnemer gerechtigd –
onverminderd alle overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten – de nakoming van zijn
verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten totdat de Opdrachtgever alsnog volledig
zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer is nagekomen en zijn in geval van verzuim van de
Opdrachtgever alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever direct en ineens opeisbaar.
14.2 Opdrachtnemer heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de met de
Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te
ontbinden indien:
a. sprake is van blijvende Overmacht
b. ` aan de Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het
faillissement van de Opdrachtgever wordt aangevraagd of de Opdrachtgever zelf zijn faillissement
aanvraagt, de Opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit
doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de Opdrachtgever
toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;
c. de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de
ondernemingsactiviteiten van de Opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten
Nederland wordt verplaatst;
d. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen
voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
onvoldoende is.
14.3 Opdrachtgever zal in de gevallen als genoemd in lid 2 hiervoor Opdrachtnemer onmiddellijk in
kennis stellen en, in afwachting van verdere instructies van Opdrachtnemer passende maatregelen
nemen ter bescherming van de belangen van Opdrachtnemer.
14.4 Opdrachtnemer heeft in geval van verzuim van Opdrachtgever het recht de Overeenkomst
(buitengerechtelijk) te ontbinden, waarbij de Dienst of een gedeelte daarvan, bij Opdrachtgever
kan worden teruggehaald c.q. gevorderd en zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtnemer heeft daarnaast tevens het recht om
daarnaast of in plaats daarvan (aanvullende) schadevergoeding te vorderen en de verplichting van
Opdrachtgever om de hieruit voortvloeiende kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden.
14.5 Opdrachtnemer is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er
zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding
van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
14.6 Indien Opdrachtnemer overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van
Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

14.7 Indien Opdrachtnemer overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden
tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
14.7 Indien Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst opschort conform hetgeen is bepaald
in dit artikel, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Opdrachtnemer door deze vertraging te
lijden schade en kosten alsook de winstderving.


Artikel 15 - Garantie
15.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen, verstrekt
Opdrachtnemer voor door Opdrachtnemer geleverde zaken geen andere garantie dan de garantie
die derden op de desbetreffende zaken (aan Opdrachtnemer) verstrekken.
15.2 Bij de verkoop van zaken baseert Opdrachtnemer zich op de informatie die de fabrikant of
leverancier van deze zaken verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde
zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze
gelden.
15.3 De Opdrachtgever zal geen aanspraken jegens Opdrachtnemer kunnen doen gelden indien zij ter
zake van de betreffende gebreken tevens rechtstreeks jegens de producent en/of fabrikant
aanspraken kan doen gelden.
15.4 De garantie geldt in het geval van gebrekkige kwaliteit van geleverde producten, ondeugdelijkheid
van de verwerkte materialen, incompleetheid en enkel ingeval dit gebrek aantoonbaar aan
Opdrachtgever te wijten is. De garantie geldt niet voor nuanceverschillen in kleur en/of glans die
volgens de technische maatstaven normaal geacht moeten worden.
15.5 Ten aanzien van door Opdrachtnemer van derde(n) ingekochte materialen en/of producten,
aangewend ter vervaardiging van zaken, en/of uitvoeren van de werkzaamheden zoals
overeengekomen met Opdrachtgever, gelden tegenover de Opdrachtgever de garantiebepalingen
van deze derde(n).
15.6 De garantie geldt niet gedurende de periode dat de Opdrachtgever in de nakoming van zijn
verplichtingen jegens Opdrachtnemer in gebreke blijft. Nadien herleeft de garantie, doch niet met
terugwerkende kracht en zonder dat daardoor dus de garantietermijn wordt verlengd.
15.7 De garantie vervalt indien andere(n) dan Opdrachtnemer na (op)levering werkzaamheden aan of
op het door Opdrachtnemer (op)geleverde uitvoeren.
15.8 Uitgesloten van garantie zijn in ieder geval, maar niet uitsluitend: meetfouten door Opdrachtgever,
normale (materiaalafhankelijke) slijtage, krimp, verkleuring, schade als gevolg van oneigenlijk en/of
onjuist gebruik, eigenhandig aanpassen, gebruik in niet geschikte ruimtes, schade als gevolg van
reinigingsmiddelen of onjuist reinigen.
15.9 De garantie houdt in dat Opdrachtnemer de keuze is voorbehouden ofwel kosteloos de
ondeugdelijke onderdelen opnieuw te leveren, ofwel aan Opdrachtgever de door haar betaalde
prijs te restitueren onder terugname van de zaken.
15.10 De garantie op uitgevoerde werkzaamheden (overeenkomst van aanneming van werk) is van
kracht gedurende vijf jaar na oplevering.
15.11 Opdrachtgever kan geen ander recht aan de garantie ontlenen dan hierboven vermeld.


Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud en risico overgang
16.1 Zolang de Opdrachtgever niet alle vorderingen die Opdrachtnemer op de Opdrachtgever heeft,
daaronder begrepen incassokosten en rente, door de Opdrachtgever volledig zijn betaald of
daarvoor zekerheid is gesteld, behoudt Opdrachtnemer zich het volle eigendom voor van de
geleverde zaken.
16.2 De Opdrachtgever is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de zaken, of een deel
daarvan te gebruiken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden, tenzij met
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer en indien de doorverkoop of
doorlevering plaatsvindt in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de Opdrachtgever.
Indien doorverkoop door de Opdrachtgever plaats vindt draagt de Opdrachtgever reeds bij het

sluiten van de Overeenkomst met Opdrachtnemer de vordering(en) over aan Opdrachtnemer die
de Opdrachtgever voor de verkoop op derde(n) verkrijgt.
16.3 Het is de Opdrachtgever voorts niet toegestaan om voor bedoelde eigendomsovergang de zaken
of een deel daarvan te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang het
eigendom niet op de Opdrachtgever is overgegaan.
16.4 De Opdrachtgever is verplicht al hetgeen onder eigendomsvoorbehoud is geleverd zorgvuldig en
als herkenbaar eigendom van Opdrachtnemer te bewaren alsmede om de zaken deugdelijk te
verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere schade, diefstal, van buitenaf komend
onheil, vandalisme.
16.5 Opdrachtnemer is gerechtigd al hetgeen onder eigendomsvoorbehoud is geleverd en nog bij de
Opdrachtgever aanwezig is, terug te nemen c.q. te vorderen, indien de Opdrachtgever niet voor
tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan
verkeren. De Opdrachtgever zal Opdrachtnemer te allen tijde vrije toegang verlenen ter inspectie
ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Opdrachtnemer.
16.6 Alle kosten die Opdrachtnemer maakt en die verband houden met en voortvloeien uit het
eigendomsvoorbehoud zullen bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht onverminderd de
wettelijke mogelijkheden om de schade, directe en/of indirecte, op de Opdrachtgever te verhalen,
alles te vermeerderen met kosten en de wettelijke handelsrente.


Artikel 17 - Aansprakelijkheid
17.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat
Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens.
17.2 Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht en behoudens in geval van opzet of grove
schuld of grove nalatigheid van Opdrachtnemer en behoudens tot wat waartoe Opdrachtnemer
op grond van garanties gehouden mocht zijn, is Opdrachtnemer niet gehouden tot vergoeding van
enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, stilligschade,
schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij Opdrachtgever als bij
derden.
17.3 Opdrachtgever vrijwaart en stelt Opdrachtnemer en/of haar Medewerkers schadeloos
betreffende alle aanspraken van Opdrachtgever en/of derden ter vergoeding van door deze
derden geleden schade als gevolg van een door Opdrachtgever aan deze derden geleverde zaak
en/of dienst dat mede bestond uit door Opdrachtnemer geleverde Dienst. De schadeloosstelling
omvat mede de te maken procedurele en daarmee samenhangende kosten.
17.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade en/of schadelijke gevolgen als deze het gevolg is
van buitengewone omstandigheden waartegen Opdrachtnemer in verband met de aard van de te
verrichten Dienst geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn
de schade voor haar rekening te doen komen.
17.5 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens de Opdrachtgever gaat niet verder dan de
aansprakelijkheid van de fabrikant/leveranciers jegens de verkoper ter zake van of schade aan
verwerkte materialen, onderdelen of constructies.
17.6 In het geval dat Opdrachtnemer toch aansprakelijk mocht blijken te zijn en voornoemde uitsluiting
van aansprakelijkheid niet mocht blijken te gelden, is de contractuele en/of buitencontractuele
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot (in separate en aflopende volgorde):
 maximaal het bedrag dat Opdrachtnemer voor de Dienst aan Opdrachtgever heeft
gefactureerd excl. BTW, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft, verminderd met de out-of-pocket kosten ter zaken;
 maximaal het bedrag der uitkering van de verzekeraar van Opdrachtnemer in voorkomend
geval vermeerderd met het eigen risico.

17.7 Een eventuele vordering van Opdrachtgever en/of derden, op grond
waarvan Opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, waaronder eveneens een

eventuele productaansprakelijkheid valt, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het
ontstaan van die vordering en in elk geval na verloop van 24 maanden na de (op)levering van de
Dienst door Opdrachtnemer, ongeacht de rechtsgrond van de vordering, tenzij door regels van
dwingend recht anderszins is bepaald.
17.8 Het bepaalde in dit artikel geldt mede ten gunste van Medewerkers in dienst
van Opdrachtnemer en van alle (rechts)personen waarvan Opdrachtnemer zich bij de uitvoering
van de Overeenkomst bedient en ten gunste van het concern waarvan zij deel uitmaakt.


Artikel 18 – Overmacht
18.1 Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk of verplicht tot het vergoeden van
enige vorm van schade, indien en voor zover op haar rustende verplichtingen niet kunnen worden
nagekomen ten gevolge van overmacht.
18.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke
omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van Opdrachtnemer hoort te komen en die de
nakoming van de verplichtingen (tijdelijk) verhinderd zoals bijvoorbeeld brand, diefstal,
overlijden, stakingen, personeelsproblemen, pandemie, epidemie, weersomstandigheden,
overheidsmaatregelen, operationele problemen, vervoersproblemen, alsmede wanprestatie
door toeleveranciers van Opdrachtnemer, en/of internetstoringen, storingen in de elektriciteit,
storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde zaken en
financiële crisis. Gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
18.3 In geval van blijvende overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst met de
Opdrachtgever door middel van een schriftelijke verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst
te ontbinden. Opdrachtnemer is ter zake jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige
door de Opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.
18.4 In geval van tijdelijke overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de termijnen waarbinnen de
Overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke
verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan 3 maanden duurt, kan de
Opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst verlangen, zonder dat de
Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-)
verplichtingen van de Opdrachtgever ter zake van het reeds door Opdrachtnemer uitgevoerde deel
van de Overeenkomst.
18.5 Indien Opdrachtnemer ten gevolge van overmacht is verhinderd haar verbintenissen ten aanzien
van een of enkele van zijn Opdrachtgevers na te komen, maar niet de verbintenissen ten aanzien
van alle Opdrachtgevers, is Opdrachtnemer gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de
verbintenissen en tegenover welke Opdrachtgevers zij zal nakomen, evenals de volgorde waarin
dit zal gebeuren.
18.6 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen
heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds
geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.


Artikel 19 – Geheimhouding & intellectuele eigendomsrechten
19.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij van of
over de andere Partij ontvangen en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Partijen
leggen deze verplichting tevens op aan hun Medewerkers alsmede aan door hen ingeschakelde
derden ter uitvoering van de Overeenkomst tussen Partijen.
19.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der Partijen als zodanig is
aangeduid alsook waarvan men het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet begrijpen.
19.3 Opdrachtnemer behoudt zich het eigendom voor van alle intellectuele eigendomsrechten op
werken die zij of haar Medewerkers creëert, gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de
uitvoering van de Overeenkomst of het tot stand brengen van de

Aanbieding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen. Onder
werken moet onder meer, maar niet uitsluitend, worden verstaan: ontwerpen, adviezen,
contracten, of andere schriftelijke stukken, (technische) werkwijzen, kostenramingen, illustraties,
methoden, tekeningen, ideeën, schetsen, logo ́s, en brochures.
19.4 Het is Opdrachtgever verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming
van Opdrachtnemer voornoemde werken te (doen) verveelvoudigen, openbaren, exploiteren, te
gebruiken in eigen productieprocessen van de klant of derden of aan derden ter beschikking te
stellen in de ruimste zin van het woord al dan niet met het oogmerk een vergelijkbare offerte te
verkrijgen.
19.5 Het is Opdrachtnemer toegestaan foto’s te maken van de door haar uitgevoerde c.q. geleverde
Dienst en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden zonder hiervoor enige
vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd te zijn en zonder hiervoor aan Opdrachtgever (vooraf)
toestemming benodigd te hebben. Opdrachtgever verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.


Artikel 20 - Overige bepalingen
20.1 Opdrachtnemer is gerechtigd alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst,
aan derden over te dragen. Opdrachtgever verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.
20.2 Indien de onderneming van Opdrachtgever of een deel daarvan om welke reden dan ook, op welke
wijze dan ook, en in welke vorm dan ook, wordt voortgezet in of samengebracht met een andere
onderneming, dan ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende
uit de Overeenkomst met Opdrachtnemer een hoofdelijke aansprakelijkheid voor
de oorspronkelijke Opdrachtgever en de opvolgende onderneming.
20.3 Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer Opdrachtgevers zijn zij ieder
hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.
20.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele nietig of vernietigbaar
blijkt te zijn, of anderszins ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden
vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen
bepalingen.
20.5 Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden is verbindend en
prevaleert boven vertalingen daarvan.
20.6 Geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door een Partij als zodanig worden
beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering) van deze Algemene
Voorwaarden, de Overeenkomst en/of met de hieruit voorvloeiende of hiermee samenhangende
overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is, tenzij door regels van dwingend
recht anderszins wordt bepaald.